LATVIJAS HUMĀNĀS PEDAGOĢIJAS ASOCIĀCIJA

SMAIDA  LIESMA  MATĪŠOS  2018

 

SMAIDA  LIESMA IR  VISVARENA. TĀ VAR SADEDZINĀT TUMSAS SMAIDUS, ATDOT  CILVĒKAM  DZĪVĪBU. TAČU MANA UN JŪSU SMAIDA  SPĒKS  IR  ATKARĪGS  NEVIS  NO  PAŠA  SMAIDA, BET  GAN  NO MŪSU  CĒLAJIEM  CENTIENIEM.”

 

/Šalva Amonašvili. „Gaismas jūra.”/

 

„Kompetenču pieeja izglītībā humānās pedagoģijas skatījumā” –  šādā jautājumā savas zināšanas papildināja pedagogi humānās pedagoģijas vasaras skolā – kursos Matīšos.

 

Tie turpinājās 3 dienas (31.07. – 02. 08. 2018.)

 

  Patīkama atmosfēra, sirsnīga gaisotne, kolēģu plecs, smaids un atbalsts caurvija visas šīs dienas.

  Mēs, pedagogi, atkal varējām smelties no Valentīnas Voicišas, Murjāņu sporta internātskolas un Laurenču skolas skolotājas, radošo stundu laureātes, HP bruņinieces, pieredzes kausa, piedaloties viņas vadītajā nodarbībā „Labas mācību stundas recepte”. Skolotāja it kā aicina: „Mācīsimies lidot!” Kopā ar bērniem, katrā mācību stundā, katrā brīdī, kad to vēlas sirds.

  Ja kāds jautātu: „Sakiet, lūdzu, pa kuru ceļu man jāiet?” Atbilde skanētu: „Tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kur tu gribi nonākt.” /L. Kerols. „Alise Brīnumzemē.”/ Skolotāja savā nodarbībā runā par Cieņu un Mīlestību pret saviem skolēniem, par to, ka mums, pedagogiem, ir jārāda skolēniem tas ceļš, pa kuru viņiem jāiet, taču jāļauj viņiem iet pašiem. Ļoti svētīga pieredze tika dota Prieka kontroldarbu organizēšanā un veidošanā, kurā skolēniem tiek veidota ticība saviem spēkiem, noņemts uztraukums un radīta apziņa, ka šāda veida pārbaudes darbs ir kā Dāvana katram bērnam.

  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras lektores Inguna Lipska un Līga Kraukle iepazīstināja klātesošos ar „E - twinning izmantošanas iespējām skolēnu iesaistīšanai un aktīvai darbībai mācību projektos”.

  Ar „Klasvadību mācību stundās 21.gs. izglītības prasību kontekstā”  pedagogus iepazīstināja Nadežda Leitāne, Mazsalacas v–skolas skolotāja. Savā nodarbībā skolotāja uzsver, ka „šodien vērtība ir ne tas, ko Tu zini, bet gan, ko Tu vari izdarīt ar to, ko Tu zini.” /Pēc Š. Amonašvili./ Skolotāja Nadežda stāsta par radošuma lielo nozīmi apmācības procesā, par kristisko domāšanu, komunikāciju, dalīšanos, apzinātību, zinātkāri, drosmi, noturību, ētiskumu un līderību. Visas šīs minētās jomas ir ļoti nepieciešamas skolotājiem darbā ar bērniem, lai ietu viņiem blakus, palīdzētu piecelties pēc kritiena, pielikt visas pūles savu mērķu sasniegšanā. Skolotāja norāda, ka „iztēle ir svarīgāka par zināšanām. Zināšanas ir ierobežotas ar to, ka mēs zinām un saprotam šobrīd, bet iztēle aptver visu pasauli un visu, kas jebkad būs jāzina un jāsaprot”. /Pēc Alberta Einšteina./

  Inita Ozola, grāmatas „Pašizaugsmei” autore, Rīgas Igauņu pamatskolas skolotāja, mūs, pedagogus, iepazīstināja ar „Pašvaldības prasmju attīstības” iespējām. Skolotāja mācīja izprast atšķirības starp sieviešu un vīriešu iniāciju, kā arī par vīriešu un sieviešu Neiniāciju. Katram no mums ir jāsaprot, kāds ir mūsu dzīves uzdevums, jāmācās saprast, kas katram no mums šajā dzīvē ir jādara, kāda ir cilvēka saistība ar Visumu. „Mēs esam šeit, lai saprastu, cik vērtīgas ir mūsu mājas,” uzsver lektore Inita Ozola.

  Par „Sadarbību kā vienu no būtiskākajiem akcentiem HP un kompetenču pieejā izglītībā” mūs iepazīstināja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra eksperte, projekta „Kompetenču pieeja izglītībā” eksperte, HP bruņinieks Rasa Dirvēna. Lektore uzsver, cik ļoti svarīga apmācības procesā ir mācību kvalitāte, nevis kvantitāte, ka mūsu, pedagogu, uzdevums ir – domājošas personības attīstīšana. R. Dirvēna aicina uzrunāt skolēnu vecākus ar jautājumu: „Kādu jūs vēlētos redzēt savu bērnu, izejot no skolas?” Lektore akcentē skolotāja lielo lomu skolēna attīstībā un izaugsmē. Sakot, ka vissvarīgākais skolā ir Skolotājs! Bet skolēni – viņi mācās paši (viņiem jāmācās pašiem). Lielākā vērtība ir Savstarpējā Cieņa! Tāpēc arī, kā skaidro R. Dirvēna, Sadarbība ir ikdienas Prasmes: sarunāties, sadarboties, saprasties.

  „Audzināt nedrīkst mīlēt – kur likt komatu?” tādu jautājumu savai nodarbībai un līdztekus arī visiem klātesošajiem uzdeva Latvijas HP valdes priekšsēdētāja, HP centra vadītāja, HP bruņinieks Irmīna Pogrebņaka. Nodarbību sākot, vadītāja uzsver: „Būvējot nākotni, jāliek pamati jau šodien!” „Cilvēkam ir jāapzinās savas dzimtas saknes, tā akcentē Irmīna Pogrebņaka, jo, ja būs labas saknes, jūs saņemsiet sipru stumbru, spēcīgus zarus un kuplu lapotni.” Mums visiem bija jāpadomā par to, kas, mūsuprāt, simbolizē stipru ģimeni un kādus mēs gribam redzēt savus dēlus un meitas! Ļoti interesanta bija aktivitāte: „Kā domā jūsu dēls /meita/ par jums un par sevi?” Tas lika aizdomāties, pavērtēt sevi, dziļāk ielūkoties sevī un savos bērnos. Būs mums jāpadomā, kā un kur dēls /meita/  redz, ka mēs esam tieši tādi, par kādiem sevi uzskatām.

  Otrajā nodarbībā - Labestības stundā „Labākā dāvana, kuru jūs varat sniegt cilvēcei – pilnveidot sevi” -  Irmīna Pogrebņaka stāsta par cilvēka vērtību, par viņa attieksmi pret dzimto zemi, pret cilvēkiem, kas tajā dzīvo. Viņa saka ar J. Rubeņa vārdiem: „Es nevaru visu valsti pārveidot, bet varu to padarīt par vienu cilvēku labāku. Un šis cilvēks esmu es.” Aizdomājos par vadītājas vārdiem: „Mēs bieži gribam daudz no citiem, paši nedarot neko.” Cik tajos ir daudz patiesības! Ir vairākas  atziņas, ko guvu šajā nodarbībā. Un tās visas liek domāt par sevi, par savu dzīves sūtību, par skatienu vai domām, ko raidu līdzcilvēkiem... „Iedomājies, ja tev pretī pa ielu nāk Smaidošs Cilvēks...” Irmīna P. lūdz mūs padomāt. Jā, kā reaģētu mēs, sastopot šādu pretimnācēju, kādas būtu mūsu pirmās domas, sajūtas vai reakcija?     „Katrs tavs pateiktais Vārds ir Zelta vērts! Jo tas ir Tavs Vārds!” Irmīna P. liek mums domāt. Visaugstākā vērtība ir Mīlestība! Humānā pedagoģija būs tad, kad Zināšanas kļūs par Audzināšanu! Savu nodarbību I. Pogrebņaka noslēdz ar angļu sakāmvārdu:

„Nav vērts

audzināt bērnus –

viņi tik un tā

izaugs jums

līdzīgi.

Audziniet sevi!”

 

   Blīdenes PII „Mūsmājas” vadītāja Daila Frīdmane vadīja nodarbību „Sadarbības kompetence – izglītības iestādes iespēja un izaicinājums”, kurā uzsvēra vadmotīvus pedagoga produktīvākai sadarbībai ar audzēkņu vecākiem, ar viņu ģimenēm. Lektore norādīja arī uz tām barjerām, kādas varētu rasties sadarbībā ar audzēkņu ģimenēm. Viņa uzsvēra, ka ļoti svarīga tieši pedagoga personība, ka redzējumi par bērnu audzināšanu starp vecākiem un audzinātājām var atšķirties, ka ļoti svarīga ir empātija: „Izturies pret otru tā, kā tu gribi, lai izturas pret tevi!”  Audzinoša ir nodarbībā gūtā atziņa – „Darbs pagaidīs, kamēr tu bērnam parādīsi Varavīksni, bet Varavīksne negaidīs, kamēr tu padarīsi darbu.”

  Šajās 3 dienās bija iespējams apmeklēt Pieredzes krātuves - nodarbības pēc izvēles pie tādiem lektoriem kā Inguna Lipska, Līga Kraukle, Marinas Strades, Ligitu Luriņu.

   Prieks bija darboties dažādās radošajās darbnīcās, kur apguvām dažādas prasmes.

  Ļoti interesanta un aizraujoša bija arī izbraukuma nodarbība „Latviska pieeja visuma kārtībai” pie Valmieras muzeja.Mēs klausījāmies stāstījumu par latviešu tautas seno vēsturi un vienojāmies vairākās kopīgās spēka dziesmās.

   Mākslas un mūzikas pasaulē mūs ievadīja dzejniece un māksliniece ar īpašām dotībām Gundega Tomsone, kā arī ģitāriste. Šajā vakarā pie ugunskura raisījās sirsnīgas un jaukas sarunas sirdij, kuras caurstrāvoja veselīga humora dzirksts un patiesa jautrība. Un pēc tam talkā nāca krāsas, pļavā salasītās puķes un Gundegas padoms, lai ļautu mūsu rokās uzplaukt pasakainām gleznām!

  Sirsnīgs paldies Matīšu skolas direktorei Venerandai Loginai, skolotājai, HP bruņiniekam Ligitai Lurinai, HP centra vadītājai Irmīnai Pogrebņakai un visai HP  atbalsta komandai par mums, pedagogiem no daudzām Latvijas skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, piedāvāto iespēju piedalīties šajās HP Vasaras skolas brīnišķīgajās nodarbībās, lai pieredzi, ko mēs šeit gūstam, varētu tālāk aiznest saviem skolēniem un viņu vecākiem!

  Sirsnīgs paldies arī Matīšu pamatskolas virtuves darbiniecēm par garšīgajām maltītēm un mīļajām rūpēm visu Vasaras skolas dienu garumā!

 

    Ceļavārdi turpmākajam darbam un dzīvei:

• I. Ziedonis: „Koks ir skaists ne ar to, ar ko ir līdzīgs ar citiem, bet ar ko atšķiras!”

• N. Naimi: „Domājiet tā, it kā jūsu domas būtu ierakstītas Debesīs!

                         Dzīvojiet tā, it kā jūsu Dzīve būtu nepieciešama   Dievam!”

 

 

 Regīna Melzoba,

Smiltenes vidusskolas skolotāja, HP bruņinieks

 

Copyright © 2009 LHPa. All rights reserved.

WebDesign D.O 2013