LATVIJAS HUMĀNĀS PEDAGOĢIJAS ASOCIĀCIJA

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā

 

Rīgā, 2009.gada 8.Jūlijā

 

ar Nr.40008142836

 

LATVIJAS HUMĀNĀS PEDAGOĢIJAS ASOCIĀCIJA

 

statūti

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Humānās Pedagoģijas asociācija” (turpmāk tekstā -Asociācija).

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

 

Realizēt izglītības sistēmā humāni personisku pieeju bērniem, kā rezultātā veidojas tāda jauno cilvēku paaudze, kura zina Latvijas un citu valstu vēsturi, tradīcijas un Kultūru, kuri ir savas Dzimtenes patrioti, kuri apzinās atbildību par savām domām un darbiem, kuri pieņem Augstākos tikumiskos likumus kā pamatu savai Zemes dzīvei.

Konsolidēt tos sabiedrības radošos spēkus, kuri cenšas dzīvē realizēt Kultūras vērtību prioritāti, kuri iestājas par Valsts Izglītības sistēmas garīgu, tikumisku, ētisku un kvalitatīvu atveseļošanu.

Skolotāju izglītošana Humānajā Pedagoģijā.

 

Mērķa sasniegšanas ceļi:

 

Uz Humānās pedagoģijas pamatiem balstītu bērnu, pusaudžu un jauniešu garīgi-tikumiskās audzināšanās programmu izstrādāšana un ieviešana.

 Skaistuma izpratnes audzināšana caur Mākslu un Kultūru.

Izglītības satura pilnveidošana un reformēšana, rūpējoties par skolnieka, studenta personības izveidošanu, atzīstot tās unikālo vērtību un nepieciešamību mūsdienu sabiedrībā.

Apstākļu radīšana skolotāja profesionālās meistarības un radošā potenciāla paaugstināšanai.

Papildus izglītības bāzes saturam, ieviest profilējošās disciplīnas, kuras vērstas uz skolēna radošā potenciāla attīstību.

Paralēli tradicionālajām apmācības formām, plaši izmantot jaunās pedagoģijas programmas, kuras ved uz vispārcilvēciskām vērtībām un augstāko tikumisko likumu ieviešanu apmācības procesos.

 Vecāku izglītošana Humānajā Pedagoģijā.

Veicināt garīgi-tikumisko audzināšanu ģimenēs.

Veicināt ģimeņu radošu sadarbību ar skolu.

Attīstīt un pilnveidot metodiskā darba modeli, kurš aktualizē un attīsta Humānās Pedagoģijas darba metodes skolās, palīdzot pilnveidot skolotāju profesionālo meistarību.

Veicināt māksliniecisko un zinātnisko izaugsmi, palīdzot veikt pētījumus un izstrādes tajās jomās, kuras paplašina zināšanu robežas pa Cilvēku, Dabu, Kosmosu un Kultūru.

Veicināt starp nacionālu  un starp valstu sadarbību Kultūrā, Izglītībā un Zinātnē.

Sekmēt jaunu integrētu un fakultatīvu kursu ieviešanu loģiskas, mākslinieciski tēlainas un radošas domāšanas veicināšanai.

Sekmēt mācību priekšmetu un programmu izstrādāšanu un ieviešanu, balstoties uz Humānās Pedagoģijas principiem.

Mācīt jaunajiem cilvēkiem strādāt sabiedrības labklājībai un attīstībai.

Aktivizēt psiho-fizioloģiskās spējas un  to attīstību bez stresa, pārslodzes, ievērojot skolēna intereses.

Ieviest pedagoģisko projektēšanu katrā izglītības virzienā, apzināt un salīdzināt ar eksperimentāli uzkrāto Humānās pedagoģijas pieredzi.

Apzināt vispārcilvēcisko vērtību mācīšanas un ieviešanas pieredzi un iezīmēt virzienus tālākai pielietošanai izglītības procesā.

Akcentēt tos audzinošos aspektus mācību priekšmetos un ārpusklases darbā, kuri ietekmē skolēna personības veidošanos.

Palīdzēt bērniem un jauniešiem apzināt labestīgu jūtu, vārdu, domu un darbu milzīgo spēku, veicināt tikumiski-ētiskas pārliecības veidošanos.

Iepazīt Mīlestības, Skaistuma Apziņas, Līdzcietības, Žēlsirdības, Drosmes un Godīguma nozīmi dzīvē.

Palīdzēt iepazīt sevi, savu iekšējo pasauli.

Palīdzēt izprast Dabas skaistumu un sajust tās stāvokļus.

Ieaudzināt vēlmi priecēt cilvēkus, palīdzēt tiem.

Attīstīt interesi par garīgu dzīvi un filozofēšanu.

Attīstīt vērīgumu, uzmanību, atjautību, spēju dot precīzu un skaidru situācijas, dabas parādību un cilvēku aprakstu.

Attīstīt māku strādāt patstāvīgi, spēju sadarboties, rosināt drosmi izteikties, izzinošu jautājumu apdomāšana un uzdošana, tieksmi uzzināt vairāk.

Radīt finansēšanas fondus Humānās Pedagoģijas Asociācijas mērķu sasniegšanai.

Radīt mācību iestādēs Humānās pedagoģijas laboratorijas.

Piesaistīt sabiedrības uzmanību asociācijas darbībai un Humānās Pedagoģijas principiem, izdodot literatūru, organizējot zinātniskas konferences, seminārus, lekcijas, izstādes un citus pasākumus.

Aicināt sadarbībai Latvijas valsts un sabiedriskās organizācijas, kā arī citu valstu valstiskās un sabiedriskās organizācijas.

Atbilstoši esošajai likumdošanai, nodarboties ar izdevējdarbību, kino, foto un video produktu radīšanu un izplatīšanu.

Rosināt juridisku, administratīvu, finansiālu un citu rīcību, lai aizstāvētu, popularizētu un godprātīgi izmantotu pedagoģisko, filozofisko un Kultūras mantojumu.

Veidot mācību iestādes, fakultātes, katedras, atsevišķus kursus u.c., kadru sagatavošanai Humānās Pedagoģijas principu īstenošanai dzīvē.

Piedalīties Izglītības normatīvo aktu izstrādāšanā un sabiedriskā ekspertīzē.

Atbalstīt, tai skaitā arī materiāli, personas, kuras veikušas būtisku ieguldījumu Humānās Pedagoģijas attīstībā.

Piedalīties starptautiskos forumos, konferencēs, simpozijos, biedrībās, organizācijās un asociācijās, saistītās ar Izglītību, Kultūru,  Zinātni un Jaunatnes politiku, kā arī organizējot līdzīgus pasākumus pēc savas iniciatīvas.

Rīkot Humānās pedagoģijas forumus, pedagoģiskos lasījumus, seminārus, spēles, darba grupas.

Augstāk minētais izriet no pedagoģijas klasiķu mācībām, no visu laiku un tautu Kultūras un filozofijas mantojuma, kas saskan ar Latvijas tradīcijām, parašām un tikumiem.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

 

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

 

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa  Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas  pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse  no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri .

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem .  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

9. Valde tiek ievēlēta uz trim gadiem.

 

9.nodaļa. Revidents.

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10.nodaļa. Biedru nauda

 

10.1Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī Ls 1 LVL apmērā.

 

Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:      Dainis Ozols

(paraksts)

 

                                                      Irmīne Pogrebnaka

(paraksts)

 

 

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, Teikas vidusskolā, Aizkraukles ielā 14. 2009.gada 4. jūnijā

 

Copyright © 2009 LHPa. All rights reserved.

WebDesign D.O 2013